Minggu, 02 Oktober 2011

Gaya Coulomb              Segitiga ABC siku-siku di A, dengan alas AB = 60 cm, tinggi AC= 30 cm.
Pada ketiga titik sudut segitiga terdapat muatan listrik masing-masing qA = -4 mC, qB = +80 mC dan qC = +15 mC. Hitunglah :
a.       Gaya listrik antara A dan B
b.      Gaya listrik antara A dan C
c.       Resultan gaya listrik pada titik A
d.      Arah resultan gaya listrik pada titik A

Jawab :

Diketahui : 
qA = -4 µC
qB = 80 µC
qC = 15 µC                     

Ditanya : 
a.                   Gaya listrik antara A dan B … ?
b.                  Gaya listrik antara A dan  C … ?
c.                   Resultan gaya listrik pada titik A … ?
d.                  Arah resultan gaya listrik pada titik A … ?

Penyelesaian :

a. FAB = k.qA. qB
                     r²
           = 90. 4. 80
                 60.60
           = 8 N


b. FAC = k.qA. qC
                      r²                                 
      = 90. 4. 15
                 60.60
           = 6 N

c. R = F1² + F2² + 2. F1.F2. cos 90°
  = √8²  + 6² + 2. 8. 6. 0
       = √64 + 36 + 96 . 0
  = √100
       = 10 N

d. Sin a = FAC/F = 6/10 = 0,6
 
           a = 37˚
Posting Komentar